Fundacja TechSoup

Fundacja TechSoup

O Fundacji TechSoup

Fundacja dąży do tego, żeby każda organizacja społeczna na świecie miała zaplecze technologiczne i wiedzę, pozwalające na pełne wykorzystanie jej potencjału.

Fundacja TechSoup została powołana do życia przez TechSoup Global w 2009 roku jako polska organizacja pożytku publicznego, której celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie.

Fundacja jest jedną z szeregu powiązanych ze sobą inicjatyw: Guidestar International, NetSquared, TechSoup.org i TechSoup Global Network. Działająca w Polsce Fundacja łączy lokalne aktywności i regionalną perspektywę z międzynarodowym potencjałem i zasięgiem TechSoup Global. Międzynarodowy zespół Fundacji mówi w dziewięciu językach

Fundacja TechSoup prowadzi szereg projektów, w tym:

Community Driven Innovation (Społecznie Zorientowane Innowacje):

Program polega na budowaniu i wspieraniu grup, poszukujących innowacyjnych technologicznych rozwiązań dla trzeciego sektora. Przykładem działań CDI jest cykl spotkań NetSquared Local. Obecnie NetSquared Local odbywają się w ponad osiemdziesięciu miastach na całym świecie, w tym w Warszawie (NetWtorek).

Technology Product Donations (Donacje Produktów Technologicznych)

Program polega na wspieraniu statutowych działań organizacji pozarządowych poprzez zapewnianie im łatwego i taniego dostępu do technologii. Program donacji to nie tylko pomoc rzeczowa, ale też wsparcie merytoryczne, webinaria i interaktywne fora. TechSoup Global pracuje nad programem donacji z partnerami w ponad trzydziestu krajach. Naszym polskim partnerem jest Bank Drugiej Ręki, program donacji jest dostępny dla polskich organizacji pozarządowych dzięki stronie technologie.org.pl.

Information Services (Serwisy Informacyjne)

Program wspiera organizacje pozarządowe poprzez działania na rzecz przejrzystości i dostępności danych dotyczących trzeciego sektora (Guidestar International), prosty dostęp do bazy amerykańskich grantodawców (NGOsource) i specjalistycznych danych przeznaczonych dla instytucjonalnych interesariuszy.
Fundacja Techsoup
Aleje Ujazdowskie 37 lok. 3, 3a, 3b
00-540 Warszawa

tel. 22 627 50 05 fax:  22 433 50 84
http://fundacjatechsoup.pl